phở có từ đâu

Nguồn gốc của phở

Nguồn gốc của phở

Ngày nay, khi nhắc đến PHỞ là người ở nước ngoài nghĩ đến Việt Nam còn người Việt Nam lại nghĩ ngay đến Hà Nội và Nam Định (những cái nôi của PHỞ).